Tự động thêm danh sách IP bị block bởi CSF vào CloudFlare - MTD SEC

MTD SEC

Chia Sẻ Để Thành Công

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2019

Tự động thêm danh sách IP bị block bởi CSF vào CloudFlare


Để chống DDOS hiệu quả, bạn có thể sử dụng CloudFlare làm lá chắn cho server. CloudFlare có tiện ích mod_cloudflare cài đặt trên linux cùng với apache sẽ tự động thực hiện điều này.
Thật không may là nếu như mod_cloudflare cài đặt trên máy chủ web backend, sẽ không nhận diện chuẩn được IP thực của client và việc bảo vệ sẽ không hiệu quả.
Để khắc phục điều này, Bạn có thể sử dụng CSF (Config Server Firewall) cài đặt trên máy chủ FrontEnd tự động chạy script để thực hiện điều này.
Cách thực hiện:
Đơn giản nhất là mỗi khi IP được đưa vào Firewall qua LFD (Login Failure Daemon), CSF sẽ chạy script và gửi nó đến CloudFlare thông qua API của CloudFlare.
Đưới đây là Script viết bằng shell trên linux để thực hiện việc này. Lưu nó dưới tên: block_report.sh#!/bin/bash
ip=$(printf "%q" $1)
no=$(printf "%q" $6)
curl -X POST "https://api.cloudflare.com/client/v4/user/firewall/access_rules/rules" -H "X-Auth-Email: YOU@YOUREMAIL.COM" -H "X-Auth-Key: YOURCLOUDFLAREAUTHCODE" -H "Content-Type: application/json" --data '{"mode":"block","configuration":{"target":"ip","value":"'$ip'"},"notes":"fromcsflfd"}'Phân quyền lại cho nó
chmod +x /my-script-path/block_report.sh
Thay YOU@YOUREMAIL.COM bằng email của bạn trên CloudFlare. Thay YOURCLOUDFLAREAUTHCODE bằng Auth Code của bạn trên CloudFlare->Account->Setting và chọn Global API Key bạn lấy cái này nha


Tiêp theo mở file CSF config: /etc/csf/csf.conf Tìm đến phần BLOCK REPORT và đặt script:
thay /my-script-path bằng đường dẫn tới chỗ của bạn đặt script
Tiếp theo cần khởi động lại CSF và LFD để các thay đổi được áp dụng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad