Một Số Api Trong Hệ Thống API mtdev - MTD SEC

MTD SEC

Chia Sẻ Để Thành Công

Home Top Ad

Post Top Ad

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Một Số Api Trong Hệ Thống API mtdev


Sau một thời gian làm việc hệ thống hôm nay mình chia sẻ với các bạn một số api của mình làm trong thời gian qua các bạn có thể tham khảo và sử dụng nó trong một số tác vụ nhất định:

API check live Proxy

endpoints: https://manhtuong.net/api/v1/proxy/checker.php

Methol: GET

Paramer: IP, PORT, TIMEOUT

IPĐịa chỉ Ip cần kiểm tra
PORTPort của proxy
TIMEOUTthời gian kết nối lại với proxy trong trường hợp kết nối bị lỗi
Ví dụ:

curl "https://manhtuong.net/api/v1/proxy/checker.php?ip=61.28.228.30&port=3128&timeout=20"


response

{"result":{"success":false,"error":"Connection timed out after 2001 milliseconds","proxy":{"ip":"61.28.228.30","port":"3128","type":"http(s)"}}}
2: API get Video Youtube

Endpoint:
https://manhtuong.net/api/v1/youtube/get_video.php?

Paramer: ID && fomat

Đối với ID thì chính là phần sau v= trên link youtube

ví dụ:

youtube.com/watch?v=C5ughQzE2WM

Thì có ID là: C5ughQzE2WM

Danh sách các định dạng fomat hỗ trợ

ID FomatFomatVideoAudio
5flvTRUETRUE
6flvTRUETRUE
133gpTRUETRUE
173gpTRUETRUE
18mp4TRUETRUE
22mp4TRUETRUE
34flvTRUETRUE
35flvTRUETRUE
363gpTRUETRUE
37mp4TRUETRUE
38mp4TRUETRUE
43webmTRUETRUE
44webmTRUETRUE
45webmTRUETRUE
46webmTRUETRUE
82mp4TRUETRUE
83mp4TRUETRUE
84mp4TRUETRUE
85mp4TRUETRUE
100webmTRUETRUE
101webmTRUETRUE
102webmTRUETRUE
92mp4TRUETRUE
93mp4TRUETRUE
94mp4TRUETRUE
95mp4TRUETRUE
96mp4TRUETRUE
132mp4TRUETRUE
151mp4TRUETRUE
133mp4TRUEFALSE
134mp4TRUEFALSE
135mp4TRUEFALSE
136mp4TRUEFALSE
137mp4TRUEFALSE
138mp4TRUEFALSE
160mp4TRUEFALSE
264mp4TRUEFALSE
298mp4TRUEFALSE
299mp4TRUEFALSE
266mp4TRUEFALSE
139m4aFALSETRUE
140m4aFALSETRUE
141m4aFALSEFALSE
167webmTRUEFALSE
168webmTRUEFALSE
169webmTRUEFALSE
170webmTRUEFALSE
218webmTRUEFALSE
219webmTRUEFALSE
242webmTRUEFALSE
243webmTRUEFALSE
244webmTRUEFALSE
245webmTRUEFALSE
246webmTRUEFALSE
247webmTRUEFALSE
248webmTRUEFALSE
271webmTRUEFALSE
272webmTRUEFALSE
302webmTRUEFALSE
303webmTRUEFALSE
308webmTRUEFALSE
313webmTRUEFALSE
315webmTRUEFALSE
171webmFALSETRUE
172webmFALSETRUE
Demo link:

https://manhtuong.net/api/v1/youtube/get_video.php?id=C5ughQzE2WM&itag=18


Một số Công cụ tải video:

Lưu ý hiện tại mình chưa phát triển song khi nào làm song api dùng ổn định mình sẽ có thông báo sau để các bạn có thể dùng.

Download video youtube:
https://cyber.manhtuong.net/ytd/

Download Video Facebook:

https://cyber.manhtuong.net/fb/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Post Top Ad